LDPlayer
LDPlayer > FAQ > Thông tin cập nhật về phiên bản 3.46 LDPlayer

Thông tin cập nhật về phiên bản 3.46 LDPlayer

Release times: 2019-01-02 18:31:02

1. Thêm chức năng camera, hỗ trợ mở nhiều giả lập;

 

2. Tối ưu gỡ tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha;

 

3. Thêm tiếng Indonesia;

 

4. Khắc phục một số lỗi.

Facebook: https://www.facebook.com/vn.ldplayer