LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Cách ưu hóa toạ độ y trong game Freefire

Cách ưu hóa toạ độ y trong game Freefire. Làm cho bạn chơi thoải mái.

Bước 1. nhấn dữ liệu thứ nhất trong ảnh sau.

Cách ưu hóa toạ độ y trong game Freefire

 

Bước 2. tìm kiếm và sắp xếp phạm vị từ 1 đến 10, càng lớn thì càng nhanh.

 

Cách ưu hóa toạ độ y trong game Freefire

 

Bước 3.sửa chứ̃a xong thì khởi động lại.

tiếp sau liên quan đến nhấn phím,ảnh sau là nhấm phím cố định nếu nhấn phím do bạn tự làm thì tìm tại dữ liệu khác. 

 

Cách ưu hóa toạ độ y trong game Freefire