LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Tắt thông báo trên LDPlayer của bạn để giảm mức sử dụng CPU

Cách thông báo hoạt động
Theo mặc định, LDPlayer thông báo cho bạn bất cứ khi nào ứng dụng muốn gửi thông báo cho bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất kỳ lúc nào. Việc sử dụng CPU có thể bị cắt giảm sau khi bạn tắt thông báo trên LDPlayer.

 

Cách thay đổi thông báo cho các ứng dụng nhất định
1. Trên màn hình chính của LDPlayer, hãy nhấp vào Ứng dụng hệ thống> Cài đặt> Âm thanh và thông báo.

 

Tắt thông báo trên LDPlayer của bạn để giảm mức sử dụng CPU

 

Tắt thông báo trên LDPlayer của bạn để giảm mức sử dụng CPU

 

Tắt thông báo trên LDPlayer của bạn để giảm mức sử dụng CPU

 

2. Cuộn xuống và nhấp vào Thông báo ứng dụng.

 

Tắt thông báo trên LDPlayer của bạn để giảm mức sử dụng CPU

 

3. Chặn thông báo cho một ứng dụng sau khi chọn nó.

 

Tắt thông báo trên LDPlayer của bạn để giảm mức sử dụng CPU

 

Tắt thông báo trên LDPlayer của bạn để giảm mức sử dụng CPU

 

Xin lưu ý rằng thay đổi này sẽ được đặt lại về mặc định sau khi bạn khởi động lại LDPlayer.