LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

Macro có thể kích hoạt nhiều sự kiện nhấp chuột với một lần nhấp. Nó có thể được sử dụng để thiết lập các chức năng như tổ hợp một phím, lời nói một phím, v.v. Nó rất hữu ích trong một số lần nhấp yêu cầu nhấp nhiều lần hoặc logic cố định. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách thiết lập lệnh macro, cú pháp cụ thể và cách sử dụng lệnh macro và mã của một số lệnh macro phổ biến.

 

 

 

1. Cách đặt macro
Bước 1: Đầu tiên, bạn cần tải xuống trình giả lập LDPlayer và trò chơi , và bắt đầu trò chơi trong LDPlayer

Bước 2: Nhấp vào cài đặt nút ở góc trên bên phải của trình giả lập, tìm nút để viết macro và kéo nút vào giao diện trò chơi (vị trí của nút là tùy ý)

Bước 3: Nhấp vào nút biên dịch ở góc dưới bên phải của nút, nhấp vào lưu sau khi viết lệnh (để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần thứ hai và thứ ba của bài viết này), đặt nút kích hoạt lệnh macro và nhấp vào nút lưu trong góc dưới bên phải của LDPlayer.

Lưu ý: Ở góc dưới bên trái của hộp viết, bạn có thể xem tọa độ cụ thể của chuột hiện tại trong LDPlayer.

 

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)2

 

 

2. cú pháp cthvà cách sdng lnh macro

1. size hưng dn

 

Tên lnh: đphân gii cơ ssize

 

Đnh dng: size x1 y1

 

Ví d: size 1280 720

 

Cách sdng: đphân gii ca ca strình gilp hin ti, ca sthu phóng vn có thđưc kích hot, lnh kích thưc phi đưc thêm vào trưc lnh macro cn sdng ta đtrình gilp và nó skhông hp lsau khi đphân gii trình gilp đưc thay đi, nó cn phi đưc cu hình li hoc thay đi trli đphân gii ban đu.

 

2. touch hưng dn

 

Tên lnh: touch n

 

Đnh dng: touch x1 y1 timems

 

Ví d: touch 200 200 1000

 

Cách sdng: Nhp vào vtrí đưc chđnh trên ca strình gilp

 

Tên lnh: touch trưt

 

Đnh dng: touch x1 y1 x2 y2 timems

 

Ví d: touch 100 200 200 200 1000

 

Cách sdng: mô phng thao tác trưt ca chut, trưt tđim A đến đim B, bn cũng có thcài đt thi gian trưt cn thiết

 

3. wait hưng dn

 

Tên lnh: wait  chđi

 

Đnh dng: wait time ms

 

Ví d: touch 500 500

 

wait 1000

 

key  A

 

Cách sdng: Nó có thđưc sdng vi các lnh nhp chut như chm và phím đchđtr, đơn vlà mili giây

 

4.press hưng dn

 

Tên lnh: nhn và gi

 

Đnh dng: nhn x1 y1 x2 y2 thi gian (mili giây)

 

Ví d: nhn 200 200 200 300 5000

 

   gii phóng

 

Cách sdng: Nhn và givtrí ta đ, thi gian nhn lâu ca mi ta đđưc xác đnh theo thi gian đã đt, chng hn như ví d, mi ta đnhn lâu trong 2500ms, lnh nhn gilâu cn đưc kết hp vi lnh nh

 

Lnh nhn-n (n = 1 2 3 4 5 ....)

 

Tên lnh: nhn nhn-n skin cùng mt lúc

 

Đnh dng: nhn-n x1 y1

 

Ví d: nhn-1 200 200

 

   nhn-2 200 300

 

Cách sdng: Bn có thnhp vào nhiu vtrí ta đcùng lúc và có thnhnút khi nhnút mà không cn lnh nh

 

5. key hưng dn

 

Tên lnh: nút ánh xkích hot phím

 

Nút phím cú pháp

 

Ví d: phím A

 

Cách sdng: Các nút đt trưc đưc thiết lp trưc có thđưc kích hot bng lnh phím, nghĩa là, các thp phím mt phím có thđưc thc hin bng lnh phím.

 

6. text hưng dn

 

Tên lnh: ni dung nhp văn bn

 

Cú pháp: ni dung văn bn

 

Ví d: key enter

 

text LDPlayer

 

Cách sdng: Sdng lnh phím đkích hot nút enter đmca snhp văn bn, sau đó lnh văn bn có thsao chép ni dung văn bn đã đt trong trưng nhp

 

7. ondown, onup hưng dn

 

Tên lnh: ondown press

 

     Lên trên Onup

 

Cú pháp: ondown

 

Onup

 

Ví d: ondown

 

   chm 100 100

 

Cú pháp: Onup

 

      touch 200 100

 

Cách sdng: bt tt kích hot khi nhn nút, bt lên kích hot khi thnút

 

8. hưng dn vòng lp

 

Tên hưng dn: vòng lp

 

Cú pháp: loop

 

Ví d: vòng lp

 

 touch 100 100

 

Cách sdng: Nhn và ginút macro đbt đu vòng lp, thnút đdng vòng lp, nếu bn cn gihot đng vòng lp, bn có thsdng chut đnhp vào các ng dng khác trên máy tính đthc hin chc năng này.

 

9. hưng dn di chuyn chut

 

Tên lnh: chuyn chut n chut

 

Cú pháp: switch-mouse

 

Ví d: chuyn-chut

 

Cách sdng: Dùng đđiu khin góc nhìn sau khi n chut, cn dùng nút nhìn phía trưc mi phát huy tác dng

 

10.type = hưng dn khóa chut

 

Tên lnh: type = mouse-lock khóa chut trong ca sgilp

 

Cú pháp: type = mouse-lock

 

Ví d: type = mouse-lock

 

Sdng: Dùng đcđnh chut trong ca sgilp đngăn chut di chuyn ra ngoài trình gilp. Có thdùng trong game Moba đngăn chut biến mt khi quan sát trưng nhìn

 

11.type = hưng dn cance

 

Tên lnh: type = cance hy thi trin knăng

 

Cú pháp: type = cance

 

Ví d: type = cance

 

Lưu ý: Nhn phím macro trong khi giphím knăng đhy bcast

 

 

3.mã lnh macro phbiến

1. Nhn phím 1 (có thđt tùy ý) đkích hot skin nhp chut ca ba đim (ta đvtrí ca ba đim là 800 600, 900 600, 1000 600)

 

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

2.trượt

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

3. Khi nhấn nút 1, sự kiện nhấp của điểm (800 600) được kích hoạt và khi nút 1 được thả, sự kiện nhấp của điểm (900 600) được kích hoạt

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

4. Lệnh lặp, sau khi nhấn nút, thực hiện sự kiện nhấp vào vòng lặp

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

5.Nấn lâu

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

6. Lệnh KEY: dùng phím đã được thiết lập. Điều này giúp bạn dễ dàng đạt được kỹ năng combo. Nhấn phím 1 để tung các kỹ năng E và R liên tục, hướng di chuyển của các kỹ năng sẽ di chuyển theo chuột.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

7. Hình ảnh dưới đây cho thấy liên quân đặt nút G làm "yêu cầu hỗ trợ" một cú nhấp chuột.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

8. TEXT command: chức năng ấn một lần để nói của liên quân. Trước tiên, hãy sử dụng lệnh KEY để kích hoạt phím ENTER để mở cửa sổ nhập văn bản và lệnh văn bản sẽ dán văn bản được thiết lập trước vào đó.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

9.switch-mouse command: hiển thị và giấu chuột trong trò chơi kiểu game free fire hoặc pubg vv. Cần đặt tâm trước.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

10. Đối với game 3D , nhấn và giữ nút bên phải để kéo góc nhìn, thả chuột phải để hiển thị, như hình sau:

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)

 

size 1920 1080

ondown

switch-mouse

onup

switch-mouse

 

11.type = mouse-lock command: dùng để khóa chuột, chuột sẽ không di chuyển ra khỏi phạm vi giả lập.

Hướng dẫn cài lệnh macro trình giả lập LDPlayer (macro một phím)