cha

Chơi Age of Z trên pc với LDPlayer giả lập android

Age of Z on pc

Age of Z

Ngày cập nhật: 2019-10-15 14:55:58

Lượt tải: 951

Age of Z Hình Ảnh

Age of Z Chi Tiết Hướng dẫn cài đặt

Dưới đây là những bước giúp bạn tải và cài đặt Age of Z trên PC
Bước 1: Tải xuống và cài đặt LDPlayer ngay
Bước 2: Bấm để cài đặt Cửa hàng LD (hoặc truy cập vào Google Play)
Bước 3: Tải Age of Z về, trải nghiệm Age of Z ngay trên PC
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt.

좀비를 격파하고 연맹을 결성해 종말의 위기에서 군대를 통솔하고 도시를 관리합니다. 인류 문명의 재개척을 위한 좀비 아포칼립스 전략 MMO 게임!

좀비 아포칼립스가 발생해 전세계를 위협하고 있습니다. 수천년의 인류문명이 파멸의 위기에 처했습니다. 이제 당신이 나서 인류 부흥의 희망을 책임져야 합니다.
강철 군대의 혼을 이끌고 총과 대포, 전차로 생존을 지켜냅니다.
밀려드는 좀비를 막아내고 적을 파괴해 잃어버린 영토를 수복하세요.
도시를 재건하고 난민을 구출해 인류 문명을 회복해야 합니다.
세계 각지의 커맨더들과 연맹을 결성해 적을 막아내고 수도를 탈환합니다. 이를 통해 이 세계의 리더가 되어 인류를 이끌고 다시 부흥을 이룩하세요!

오직 인류 자신만이 인류의 완전한 멸망을 위협합니다. Age of Z 의 세계에서 당신을 파괴하는 존재는 흉악한 좀비 무리가 아닙니다. 진정한 적에게서 자신을 지켜내고 다른 도시의 공격과 약탈을 막아내야 합니다!

군대를 모집하고 과학기술을 연구해 적을 파괴해야 합니다!
약육강식의 세계에서 군비는 곧 생존입니다. 더 많은 총과 탄약을 제조하고 전차에 연료를 충전해 전투를 준비합니다. 빠른 연구를 통해 고급 과학기술 병종을 생산합니다. 
혼자서는 아무 것도 할 수 없습니다. 도시를 통치하고 군사력을 늘려 전쟁을 지휘하려면 혼자보다는 섹시한 국제스파이, 엄청난 능력의 과학자, 용감한 경찰관이 필요합니다. 아니요! 이보다 더 많은 사람들이 필요합니다!
일반 좀비는 혼자 막아낼 수 있지만 뮤턴트 좀비는 여럿도 충분하지 않습니다. 목격자에 따르면 산처럼 거대한 인간형 좀비나 좀비베어가 존재한다고 합니다. 더 공포스런 좀비가 목격자를 이미 해쳤을 수도 있습니다. 종말을 불러올 이 좀비들이 당신의 도전을 기다리고 있습니다!
3D 전쟁의 세계에서 오신 것을 환영합니다. 여기에서는 호수와 산맥을 넘어 현실적인 고지, 저지와 습지 등 지형의 세계에서 생존과 확장을 해야합니다! 이제껏 본적 없었던 순수 3D의 세계에서는 당신의 전략과 지리적 위치, 긜고 행군 루트 등의 결단이 더 중요합니다. 생존과 사망은 한순간의 판단으로 결정됩니다!

부활
좀비를 모두 격파하고 도시 전체를 탈환합니다! 이곳은 당신의 도시이지만, 또한 좀비의 도시이기도 합니다! 대량의 거리가 좀비에게 점령당했습니다. 조금씩 세력을 확대해 거리를 좀비의 손길에서 해방시켜야 합니다! 
구출한 난민은 도시 발전의 초석이 됩니다. 번영도를 증가시켜 도시의 고속 성장을 유지하세요! 
눈으로 확인 가능한 세계의 발전 속도! 인류의 부흥에 따라 흉폭한 좀비가 제재를 받고 오염된 대기가 점점 정화됩니다. 인류 문명이 재건되어 세계의 발전도 다음 단계로 한발 더 다가서게 됩니다! 새로운 세계의 발전 단계가 계속 오픈되며 더 풍성한 보상, 더 다양한 플레이 내용, 더 풍부한 게임 체험을 획득하게 됩니다!

거대한 발전
확장과 정복, 그리고 통치! 연맹을 통해 백개가 넘는 도시와 연맹해 수천만의 군대가 동시에 움직여 타깃을 파괴합니다. 이런 협력을 통해 전세계를 함께 통치하세요!
전세계의 실제 유저들과 강력한 연맹을 형성해 협상, 제압, 심지어 속임수를 통해 상대를 격파하세요! 인류 전쟁의 화려함에 비한다면 좀비와의 전투는 그저 애들 장난일 뿐입니다!
영토, 자원과 과학기술을 위해 초대형 대전, 심지어 세계대전을 벌여보세요! 승리자에게는 영광과 패배자에게는 시련을 가져다 줄 전투를 통해 마지막으로 승리한 연맹만이 이 세계를 통치하게 됩니다.

지휘관님 명령을 내려주십시오! 바로 지금 유저님의 전략으로 인류를 구출해야 합니다. 유저님의 병사들은 죽음을 불사할 것입니다!

Xem thêm >
Thu lại >
×

Hướng dẫn cài đặt & chơi Age of Z trên PC

 • 1. Tìm LDPlayer trên Google hoặc vào "Trang chủ" tải giả lập ngay.
 • 2. Cài đặt LDPlayer: Cài đặt nhanh hoặc ghi đè cài đặt, bấm Cài đặt tải xuống luôn.
 • 3. Sau khi cài đặt xong, nếu bị dừng lại 94%, 50%, hãy kiểm tra "VT" đã được bật hay không.
 • 4. Nếu đã bật VT vẫn bị, cập nhật card đồ họa.
 • 5. Vào Cửa hàng LD tìm kiếm game hoặc ứng dụng, bấm Cài đăt.
 • 6. Cách sửa lỗi bị thoát: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 7. Cách sửa lỗi bị lag: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 8. Không tìm được game như bạn mong muốn: Tải file APK trên mạng, kéo file đó vào giả lập; Vào CH Play tải game, Cài đặt luôn;
 • 9. Xuất hiện lỗi Thiết bị của bạn không chơi game được, hãy tắt Quyền Root.
 • 10. Lúc cài đặt thất bại, hãy cài đặt lại mạng.
 • 11. Lỗi không thể kết nối mạng: Tắt hết phần mềm diệt virus, ngay cả tường lửa của windows; Tải công cụ cài đặt lại mạng, chạy với tư cách quảng trị viên và khởi động lại máy tính.

Trải nghiệm thoải mái

Chơi game với phím và chuột
Thao tác đơn giản
Chiến thắng dễ dàng

Multi-player

Chạy nhiều game cùng lúc không bị giới hạn

Chiếm ít dữ liệu

Ổn và mượt
Tương thích các loại game

Ghi chép thao tác

Thao tác càng nhanh
Quay khoảnh khắc tuyệt vời
Tính năng AFK mạnh

LDPlayer 3.78 chi tiết

Cập nhật: 2019-12-12

Tải ngay

1. Tối ưu hóa hệ thống kernel, chạy các game MMORPG như Auto Chess càng mượt;
2. Tối ưu hóa lỗi lag trong game Honkai Impact 3;
3. F1~F12 có thể làm phím cài đặt trong game.

toTop